Beleid-CVO Platina Rustenburg

Welkom by ons webtuiste!

Missie Visie Beleid

2017_LOGO_Platina22

Missie

Die missie van die skool is die verskaffing van gebalanseerde Christelike onderwys en opvoeding aan al die leerlinge:

Afrikaanse moedertaal onderrig.
Met ho onderwysstandaarde, waar die Nasionale erkende Kurrikulum as riglyn dien vir onderrig wat plaasvind.
Bybelonderrig ook as n erkende eksamen vak.
n Kurrikulum waarin Christelike normes en waardes sterk na vore kom. Menslikheid, waardigheid en respek vir hulself en hul medemens ingeskerp word sonder die aftakeling van enige ander kultuur of geloof.
Om aan die gesondheids en veiligheids standaarde, soos voorgel deur die plaaslike Munisipaliteit, Departement van Sosiale Gesondheid en Welsyn en die Onderwys Departement te voldoen.
Dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbieding moet word.

Visie

Die toekoms visie is daarop gerig om kinders so toe te rus dat hulle as volwassenes verantwoordelike landsburgers kan wees en goeie Christelike waardes kan uitleef. Dat Christelike Volkseie Onderrig elke ouer en leerling die grondbeginsel van die Verbond wat die Here met Abraham gesluit het, soos in Gen. 15, sal uitleef en glo. Dat hulle respek sal toon vir hul medemens, hul eie waardes en kultuur.  Dat hulle sal baat by onderrig in n leeromgewing waarin hulle tuis en gemaklik voel. Dat die leerders se skool loopbaan vir hulle n aangename herinnering sal wees en so van hulle lewenslange leerders sal maak.


Om die leuse van die skool uit te leef!
GELOOF OORWIN ALLES


Toelatingsbeleid van Christelik-Volkseie skole
(Soos goedgekeur deur die 9de Algemene Jaarvergadering van die BCVO op 19 Junie 2004)


Die Toelatingsbeleid

Dat die skool slegs kinders toelaat wie se ouers die Christelik-protestantse geloofsoortuiging soos verwoord in die Drie Formuliere van Eenheid as persoonlike geloofsoortuiging bely en uitleef en dat alle ouers wel verbondsouers is.
Dat die Doopbelofte as Verbondsgelofte en volle deur ouers nagekom sal word en dat die kinders dienooreenkomstig ook in die skool volgens die Calvinisties-gereformeerde leer onderrig sal word, d.w.s. dat die onderwys daarvolgens ingerig sal word.
Dat die kind se reg tot moerdertaalonderrig erken word en derhalwe sal die voertaal en onderrigtaal van die skool Afrikaans wees.
Dat die kultuurgeskiedenis van die Afrikaner as taal- en kultuurgroep gedenk en eerbieding moet word.
Dat ouers punte bogenoemde moet onderskryf en aktief bevorder.
Dat kinders uit alle Chritenkerke welkom is in CVO Platina, ouers moet egter kennis neem dat die Christenskap n leefstyl is en self ook aktiewe lidmate moet wees.
Dat slegs ouers gekeur en tot lede van die skoolvereniging toegelaat word, wat voldoen aan die vereistes soos hierbo vermeld. Slegs kinders van gekeurde ouers word tot die skool toegelaat. Hierdie lidmaatskap van die ouers aan die skoolvereniging geld slegs vir die duur van een akademiese jaar en alle ouers moet jaarliks heraansoek doen vir lidmaatskap.
Dat slegs kinders toegelaat word wat nie die dissipline en goeie orde van die skool sal ondermyn nie.

Verdere beleidsbepalings waaraan voldoen moet word

Dat ouers die wettige bestuurs- en onderrigstrukture en kommunikasiekanale van die skool in terme van die skool se oprigtingsdokumente, aanvaar en te alle tye eerbiedig.
Dat ouers en kinders hulle onderwerp aan die skoolrels en landswette.
Dat ouers alle finansile verpligtinge soos deur die CVO-skool bepaal, stiptelik sal nakom.
Dat ouers lede word van die BCVO.
Aanstellingsvereistes vir onderwys- en administratiewe personeel.
Naas die vereiste akademiese en opvoedkundige kwalifikasies geld bogenoemde vereistes vir die toelating van ouers tot die skoolvereniging, mutatis mutandis vir die aanstelling van onderwys- en administratiewe personeel.


Definiesiebepalings

"Volkseie" dui hier op die omvattende kultuur van die Afrikaner, m.a.w. sy ganse geestelike besittings insluitend die Afrikaanse taal.
"Ouers" omvat 'n verwysing na die kind se biologiese ouers, aannemende ouers, grootouers, persone by wie die kind in pleegsorg is of enige persoon onder wie se direkte beheer en toesig die kind geplaas is en wie deur die bestuur van die skoolvereniging gekeur en bevind word aan die beginsels voldoen en geag word die ouer van die kind te wees.
"Verbondsouers" is gelowige ouers wie se kinders gedoop is as teken daarvan dat hulle as verbondskinders ook in God se Genadeverbond ingesluit is.
"Skoolvereniging" verwys afhandende van die bepaalde skool se gekose bestuursvorm, na die artikel 21-Maatskappy, Beslote Korporasie, Trust, Gemeenregtelike Vereniging of enige ander regsentiteit van watter aard ookal wat die betrokke CVO-skool bedryf.
"CVO-skool" verwys na 'n Christelik-Volkseie Skool wat die beginsels van die toelatingsbeleid soos hierbo uiteengesit, streng toepas.
"BCVO" verwys na die Beweging vir Christelik-Volkseie Onderwys wat dien as 'n Artikel 21-Maatskappy bedryf word.

CVO Platina Rustenburg 2020  Kopiereg voorbehou
Webtuiste deur: Social Bug Social Media MarketingSB_Logo_Transparent